Ogólne warunki

Niniejsze Ogólne Warunki wyraźnie regulują relacje między Gym Company Retail S.L., ul. AVDA. CORTS CATALANES 9, 1. PIĘTRO, SANT CUGAT CP 08173, HISZPANIA, o numerze CIF ESB65103012 (dalej "Gym Company Retail s.l.") właścicielem sklepu https://www.titaniumstrength.com.pl/) oraz stronami trzecimi (dalej "Użytkownicy"), którzy rejestrują się jako użytkownicy i/lub dokonują zakupów przez sklep internetowy (lub telefonicznie) oficjalnej strony internetowej Gym Company Retail S.L. ("https://www.titaniumstrength.com.pl/", dalej "Sklep").

 • OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  Użytkownik zobowiązuje się ogólnie do korzystania ze Sklepu, nabywania Produktów i korzystania z każdej z usług Sklepu z należytą starannością, zgodnie z prawem, moralnością, porządkiem publicznym oraz postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków, a także powinien powstrzymać się od korzystania z nich w sposób mogący uniemożliwić, uszkodzić lub pogorszyć normalne funkcjonowanie i korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników lub które mogłoby zaszkodzić lub spowodować uszkodzenia mienia i praw Gym Company Retail S.L., jego dostawców, Użytkowników lub ogólnie jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego.

 • WARUNKI DOTYCZĄCE PROMOCJI

  Oferty, promocje i kody rabatowe obowiązujące nie będą kumulatywne między sobą ani z opcją finansowania bez odsetek. Opcja finansowania bez odsetek jest stosowana dla produktów o wartości od 500 € do 6 000 € zawsze na ich cenie PVP, nieuwzględniającej promocji i rabatów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tych warunków, nie wahaj się skontaktować z nami telefonicznie lub pisząc na adres [email protected].

 • PRODUKTY I CENY

  a) Sklep zastrzega sobie prawo do decydowania w każdej chwili o Produktach oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Sklepu. W szczególności Gym Company Retail S.L. może w dowolnym momencie dodać nowe Produkty do tych oferowanych lub zawartych w Sklepie, z zastrzeżeniem, że chyba że przewidziano inaczej, takie nowe Produkty będą podlegać postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków. Ponadto, Gym Company Retail S.L. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub umożliwiania dostępu i korzystania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia z jakiegokolwiek rodzaju Produktów oferowanych w Sklepie.

  b) Produkty zawarte w Sklepie będą odpowiadać w najbardziej rzetelny sposób, jaki pozwala technologia wyświetlania na stronie internetowej, rzeczywistym Produktom oferowanym. Charakterystyka Produktów i ich ceny pojawiają się w Sklepie. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w euro i zawierają VAT, chyba że wskazano inaczej.

 • PROCEDURA I METODA PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

  a) W ciągu maksymalnie dwudziestu czterech (24) godzin, Gym Company Retail S.L. wyśle e-mail do Użytkownika, potwierdzając zakup. Wymieniony e-mail przypisze kod referencyjny zakupu, oraz szczegółowo opisze charakterystykę produktu, jego cenę, koszty wysyłki oraz dane dotyczące różnych opcji dokonania płatności za Produkty wobec Gym Company Retail S.L.

  b) Użytkownik dokonujący zakupu produktu przez Sklep musi dokonać płatności za pośrednictwem systemów płatności szczegółowo opisanych w Sklepie.

  c) Karta bankowa, za pomocą której dokonywana jest płatność, musi być wydana przez hiszpańską instytucję finansową.

  d) Gym Company Retail S.L. przechowa elektroniczne dokumenty, w których formalizowany jest kontrakt, wysyłając kopię do Użytkownika po dokonaniu zakupu. Umowa będzie zawarta w języku hiszpańskim.

  e) Potwierdzenie zamówienia wysłane przez Gym Company Retail S.L. nie jest ważne jako faktura, jedynie jako dowód zakupu. Gym Company Retail S.L. prześle odpowiednią fakturę wraz z Produktem.

 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  a) Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, w ramach którego może skontaktować się z firmą Gym Company Retail S.L. za pośrednictwem e-maila na następujący adres: [email protected] i odstąpić od zakupu w okresie nie przekraczającym czternastu (14) dni roboczych, licząc od otrzymania Produktu. Produkt musi być odesłany wraz z należycie wypełnionym formularzem zwrotu oraz kopią protokołu dostawy lub faktury, również należycie wypełnionymi, a koszty zwrotu Produktu ponosi Użytkownik. Zwrot taki zostanie dokonany zgodnie z instrukcjami, które Gym Company Retail S.L. wskaże Użytkownikowi w odpowiedzi na jego powiadomienie o wykonywaniu prawa do odstąpienia. Użytkownik musi zwrócić Produkt w ciągu maksymalnie piętnastu (14) dni po tym, jak Gym Company Retail S.L. wskaże formularz zwrotu.

  b) Odstąpienie wiąże się z zwróceniem zapłaconej kwoty. W tym celu klient musi wskazać na formularzu zwrotu numer i właściciela karty kredytowej / konta bankowego, na który Gym Company Retail S.L. ma dokonać płatności. Termin płatności będzie taki, jak określono w ustawie.

 • Obsługa klienta

  a) W przypadku jakichkolwiek incydentów, reklamacji lub wykonywania swoich praw, Użytkownik może wysłać e-mail na adres [email protected]

  b) Możesz także załatwić każdy incydent w naszym sklepie / salonie wystawowym przy ul. Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, Hiszpania.

 • USŁUGA DOSTAWY DO DOMU

  Usługa dostawy firmy GYM COMPANY SPAIN jest realizowana we współpracy z różnymi operatorami logistycznymi o uznanej renomie. Zamówienia nie będą dostarczane na skrzynki pocztowe ani do hoteli lub innych adresów tymczasowych.

  b) Koszt przesyłki nie jest uwzględniony w cenie Produktów. W momencie zakupu Produktu Użytkownik zostanie poinformowany o dokładnym koszcie przesyłki.

  c) Jeśli Twoje zamówienie dotyczy tylko dostawy (bez instalacji), zostanie ono uznane za dostawę "na poziomie ulicy (wejście do domu lub bloku mieszkalnego)". W związku z tym Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przeniesienie lub umieszczenie maszyny w wybranym miejscu.

  d) Jeśli Twoje zamówienie obejmuje dostawę i instalację, zostanie ono uznane za dostawę "na poziomie ulicy (wejście do domu lub bloku mieszkalnego)", a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przeniesienie produktu w wybrane miejsce, a następnie technik przyjedzie pod wskazany adres, aby zamontować maszynę w pomieszczeniu lub obszarze, gdzie został umieszczony sprzęt. Dzień po zakupie artykułów technik z Twojego regionu skontaktuje się z Tobą, aby zostawić swoje dane kontaktowe i poczekać na odbiór produktu.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

  a) Użytkownik przyznaje, że wszystkie elementy Sklepu i każdego z Produktów, informacje i materiały w nich zawarte, marki, struktura, wybór, układ i prezentacja ich treści oraz programy komputerowe używane w związku z nimi, są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej firmy Gym Company Retail S.L. lub osób trzecich, i że Warunki Ogólne nie przewidują żadnych innych praw do tych praw własności przemysłowej i intelektualnej niż te specjalnie przewidziane w nich.

  b) Chyba że zostanie to autoryzowane przez firmę Gym Company Retail S.L. lub, jeśli odpowiednio, przez trzecie strony będące posiadaczami odpowiednich praw, lub chyba że jest to dozwolone prawem, Użytkownik nie może reprodukować, przekształcać, modyfikować, rozkładać na części, inżynierować wstecz, rozpowszechniać, wynajmować, pożyczać, udostępniać lub umożliwiać dostęp do publicznej dystrybucji za pomocą jakiegokolwiek środka publicznej komunikacji żadnego z elementów wymienionych w poprzednim paragrafie. Użytkownik musi korzystać z materiałów, elementów i informacji, do których uzyskuje dostęp poprzez korzystanie ze Sklepu wyłącznie dla swoich własnych potrzeb, zobowiązując się do nie prowadzenia bezpośrednio ani pośrednio komercyjnej eksploatacji materiałów, elementów i informacji uzyskanych za pośrednictwem nich.

  c) Użytkownik musi powstrzymać się od obejścia lub manipulowania jakichkolwiek urządzeń technicznych ustanowionych przez firmę Gym Company Retail S.L. lub osoby trzecie w Sklepie.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  a) Zgodnie z ustawą 15/99 LOPD, informujemy, że Twoje dane osobowe i inne informacje przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, a także te pochodzące z dokonanych transakcji, zostaną zawarte i przechowywane w pliku do Twojego leczenia, będącego własnością firmy Gym Company Retail S.L, do czasu, gdy nie zostanie poproszone o ich usunięcie. Traktowanie będzie poświęcone rozwojowi i realizacji sprzedaży, spersonalizowanej obsłudze produktów i usług, które nabywasz, oraz poprawie tej obsługi, a także promocji własnych produktów i usług oraz produktów firm trzecich powiązanych z Gym Company Retail S.L. Informujemy, że Twoje dane będą udostępniane firmom w celach wskazanych / Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, ​​HISZPANIA będzie traktować te dane z najwyższą poufnością, będąc jedynym i wyłącznym odbiorcą tych danych, nie dokonując przekazów ani komunikacji do osób trzecich poza tymi wskazanymi przez obowiązujące przepisy. Subskrybując biuletyn, użytkownik upoważnia Gym Company Retail S.L. do przekazywania, w tym za pośrednictwem środków elektronicznych, komunikacji handlowych oraz ofert promocyjnych i konkursów.

  b) Użytkownik może w dowolnym momencie korzystać z praw dostępu, poprawiania, sprzeciwu lub anulowania, kontaktując się z firmą Gym Company Retail S.L, Avda. Corts Catalanes 9, Nave 1ª, 08173 San Cugat, Barcelona, ​​HISZPANIA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected], załączając kopię swojego NIF lub dokumentu tożsamości zastępczego.

  c) Odpowiedzi oznaczone * na formularzu rejestracyjnym są obowiązkowe. Brak odpowiedzi uniemożliwi zakup wybranych produktów.

 • HASŁA

  Firma Gym Company Retail S.L. ułatwia użytkownikowi, który rejestracji się na stronie internetowej, korzystanie z osobistych haseł. Hasła te będą używane do dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej. Użytkownik musi zachować pod własną odpowiedzialność hasła w ścisłej i absolutnej poufności, ponosząc zatem wszelkie szkody lub konsekwencje wynikające z naruszenia lub ujawnienia tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa hasło do dostępu teleinformatycznego do usług powiązanych ze Stroną internetową może być w każdej chwili zmienione przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę Gym Company Retail S.L. o każdym nieautoryzowanym użyciu swojego hasła, a także dostępie do niego przez nieupoważnione osoby trzecie.

 • PLIKI COOKIE

  a) Firma Gym Company Retail S.L. używa plików cookie w celu poprawy swoich usług, ułatwienia nawigacji, utrzymania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości Użytkownika, ułatwienia dostępu do preferencji osobistych i śledzenia jego korzystania ze Sklepu. Pliki cookie są plikami instalowanymi na dysku twardym komputera lub w pamięci przeglądarki w folderze skonfigurowanym przez system operacyjny komputera Użytkownika w celu jego identyfikacji.

  b) Jeśli Użytkownik nie chce, aby plik cookie był instalowany na jego dysku twardym, musi skonfigurować program do przeglądania internetu tak, aby ich nie otrzymywać. Podobnie, Użytkownik może swobodnie usuwać pliki cookie. W przypadku decyzji Użytkownika o deaktywacji plików cookie, jakość i prędkość obsługi mogą ulec pogorszeniu, a nawet utracić dostęp do niektórych z oferowanych usług w Sklepie.

  c) Usuń / Nie zezwalaj:

 • ZASTRZEŻENIE

  Informacje, produkty i usługi publikowane na tej stronie internetowej mogą zawierać niedokładności lub błędy, w tym błędy w cenie. W szczególności firma Gym Company Retail S.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy ani niedokładności jakiegokolwiek rodzaju ani nie gwarantuje dokładności informacji i opisu produktów, akcesoriów, prezentów i usług pokazanych na tej stronie internetowej (co obejmuje, między innymi, ceny, fotografie, ogólne opisy produktów itp.); wiele z tych informacji jest dostarczanych przez odpowiednich dostawców.

 • GWARANCJA NASZYCH PRODUKTÓW:

  Wszystkie produkty dostępne na naszej stronie internetowej i w naszych katalogach są objęte gwarancją producenta. Jeśli używasz któregokolwiek z produktów w środowisku innym niż domowe, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy produkt, który Cię interesuje lub który kupujesz, ma gwarancję na środowisko, w którym będzie używany.

  Na przykład produkt z gwarancją domową nie będzie miał żadnej gwarancji, jeśli będzie używany w środowisku komercyjnym lub półkomercyjnym. Jeśli nie jesteś pewien, jaka klasyfikacja użytkowania jest dla Ciebie potrzebna, skontaktuj się z naszym telefonem 932059567, a z przyjemnością sprawdzimy, czy produkty są odpowiednie dla Twoich potrzeb.

  Żadna gwarancja na produkt nie będzie obowiązywać, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane nadmiernym lub nierozsądnym użyciem, ani jeśli klient zmienił produkt w jakikolwiek sposób, ani jeśli klient nie zapewnił odpowiedniej i koniecznej opieki.

  Gwarancje również różnią się w zależności od producenta. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących warunków gwarancji dla określonych produktów, z przyjemnością udzielimy Ci niezbędnych informacji.

© 2024 Gym Company Retail S.L. All rights reserved. Ecommerce Powered by tbbAgency
To miejsce jest chronione przez reCAPTCHA i stosowane w Polityce prywatności i warunków usług Google.